عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/23


چارت روزانه:

db31602kenorrrrrrrrrrrrrrr.png

 

کنور به نظر میرسد مسیر تحلیل و سناریوی شمارش پیشین را طی کند. تاکنون اصلاح مورد نظر که شکل گرفته است و در محدوده مهمی است. 238- 250 باید تکلیف برگشت قیمتی سهم مشخص شود. اهداف قیمتی در چارت مشخص است. شکست 315-330 مهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش