عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سیمان فارس(سفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/28


چارت روزانه در بلند مدت - کلاسیک:

4c3a698سفارسسسسسسسس.png

 

به نظر میرسد محدوده 95-98 یک کف معتبر برای سهم محسوب شود در صورت از دست دادن این خط حمایتی معتبر 85 تومان حمایت بعدی است.پس از این اصلاح کارکشن انتظار واکنش مثبت از سهم می رود.

مقاومت های این سهم: 118-135 و 160 لحاظ گردد.