عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 23 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/23


13d4ea0961223-1.jpg

d6b4ce6961223-2.jpg

 

77dda01961223-3.jpg

646304e961223-4.jpg

a95ccee961223-5.jpg

a38f7a2961223-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش