عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شرکت کالسمین (فاسمین)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/01/20


چارت روزانه به روز رسانی شد - مشاهده میشود همچنان در حال تکمیل روند سالانه ایمپالسی صعودی هستیم و ریز موج 5 از 5 آن در حال شکل گیری است پس از شکست سقف کانال و پولبک به آن این رشد قابل پیش بینی بوده است.

حمایت معتبر:590-595

مقاومت ها:710 و در صورت شکست آن 875-980 مد نظر میان مدت و بلند مدت باشد. 

9f0dc15فاسمینننن 97.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش