عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌(کروی)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/01


کروی در نمای هفتگی- نمای کلاسیک سهم:

 

b509629کروی.png

 

کروی در بلند مدت در یک سناریو یک ایمپالس را تکمیل میکند که موج 5 از آن هستیم. اصلاح اخیر موج 4 از 5  بوده و هنوز معلوم نیست به اتمام رسیده باشد.

دومحدوده حمایتی برای سهم داریم که شکست محدوده 309 حدودی به عنوان حمایت معتبر اول،  قبل از یک رشد در قالب 5 از 5 سناریوی ما را به لحاظ قوانین شمارش زیر سوال میبرد.

مقاومت های مهم: 368-433 در مسیر رشد می باشد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش