عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 1 اردیبهشت ماه 97

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/02/01


5411c84970201.jpg

d41e14d970201-1.jpg

63b46d9970201-2.jpg

96f6ac0970201-3.jpg

868bd9e970201-4.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش