عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397شخارک

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/02


پتروشیمی خارک آمار تولید و فروش فروردین ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش شخارک در یک ماهه اخیر 32304 تن متانول را تولید و 64945 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول 16243 هزار ریال می باشد.

همچنین مقدار تولید بوتان 11743 تن می باشد که 26817 تن از آن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن بوتان 18182 هزار ریال می باشد.

همچنین 8791 تن پروپان تولید نموده و 10925 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن پروپان 18471 هزار ریال گزارش شده است.

مقدار تولید گوگرد و پنتان به ترتیب 11140 تن و 6508 تن می باشد.

در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مقدار تولید متانول 44 درصد کاهش و مقدار فروش افزایش 16 درصدی دارد.مبلغ فروش کل نیز افزایش 64 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

نرخ فروش متانول در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش 9 درصدی داشته است . با فرض دلار 42000 ریالی هر تن متانول را فروردین ماه 386 دلار به فروش رسانده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش