عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/02/02


5e11050970202-1.jpg

2f03ba1970202-2.jpg

1c322b2970202-3.jpg

48e8784970202-4.jpg

ff46180970202-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش