عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 خراسان

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/04


پتروشیمی خراسان آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش 30693 تن آمونیاک و 50484 تن اوره و 1783 تن کریستال ملامین تولید نموده است.

مقدار فروش اوره 33898 تن می باشد و نرخ فروش هر تن اوره با کاهش 6 درصدی نسبت به اسفند ماه به 101941 هزار ریال رسیده است.

 مقدار تولید و فروش اوره نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 5 و 3 درصدی داشته است. نرخ فروش اوره نیز نسبت به فروردین ماه سال گذشته 53 درصد رشد نموده است.

مبلغ فروش در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش یافته است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه سال جاری تولید 153 هزار تن و فروش 134 هزار تن اوره می باشد که تا کنون 33 درصد از تولید و 25 درصد از فروش را پوشش داده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش