عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 زاگرس

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/03


پتروشیمی زاگرس آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 218156 تن متانول تولید نموده و 254583 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول 16852 هزار ریال گزارش شده است. که نسبت به اسفند ماه کاهش 6 درصدی داشته است.

 در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته مقدار تولید 24 درصد کاهش یافته و مقدار فروش 5 درصد و نرخ فروش 46 درصد افزایش داشته است. 

مبلغ فروش کل در فروردین ماه 4354 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد نموده است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدای سال جاری فروش 618145 تن متانول می باشد که تا کنون 41 درصد از آن را به فروش رسانده است. 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش