عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 باما

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/03


شرکت باما آمار تولید و فروش فروردین ماه را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه گذشته علی رغم تولید 1100 تن کنسانتره سولفور سرب و 2200 تن کنسانتره سولفور روی ، مقدار فروش این دو محصول صفر می باشد. 

مقدار فروش کربنات روی 2162 تن می باشد که از موجودی انبار بوده است.  نرخ فروش هر تن کربنات روی 13567 هزار ریال می باشد که نسبت به اسفند ماه کاهش 8 درصدی دارد. 

کل مبلغ فروش در فروردین ماه 32324 میلیون ریال بوده است که مبلغ 2095 میلیون ریال مربوط به فروش سایر تولیدات شرکت می باشد. همچنین فروش سولفور روی به مبلغ 3896 میلیون ریال بابت نهایی شدن عیار مقادیر قبلی می باشد که در فروردین ماه فاکتور نهایی آن صادر شده است

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش