عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/04


خگستر در تایم روزانه:

94f182cخگسترررررر.png

مشاهده میشود در تکمیل موج E اصلاح قیمتی را پیش گرفته است. اولین محدوده حمایتی سهم 225 حدودی است که در صورت عدم بهبود معاملات گروه 190 کف کانالیزه رسم شده می باشد.

به نظر میرسد با کمی نوسان قیمتی از محدوده حمایتی اول یک رشد قیمت  در قالب اولین ریز موج صعودی پس از تکمیل مثلث در سهم رخ دهد.

مقاومت ها: 300-350

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش