عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 فاسمین

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/08


شرکت کالسیمین آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 6584 تن کنسانتره روی پخته، 3359 تن شمش روی، 593 تن کنسانتره سرب و 17049 تن کنسانتره روی خام را تولید نموده است.

مقدار فروش شمش روی 1103 تن بوده و نرخ فروش هر تن شمش روی با افزایش 3 درصدی نسبت به اسفند ماه 160639 هزار ریال گزارش شده است.

مقدار فروش کنسانتره سرب نیز 946 تن و نرخ فروش آن نسبت به اسفند ماه کاهش 11 درصدی داشته و به 49160 هزار ریال رسیده است.

مقدار تولید و فروش شمش روی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4 درصد افزایش و 2 درصد کاهش داشته است.

مبلغ فروش فروردین ماه 234 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 68 درصد رشد نموده است.

پیش بینی شرکت برای سه ماهه ابتدای سال جاری فروش 2000 تن کنسانتره سرب و 8000 تن شمش روی می باشد که تا کنون 47 درصد از مقدار پیش بینی شده کنسانتره سرب و 14 درصد از مقدار پیش بینی شده شمش روی را به فروش رسانده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش