عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد فروردین ماه سال مالی 1397 کیمیا

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/02/08


شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران آمار تولید و فروش فروردین ماه خود را منتشر نمود.

بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1469 تن کنسانتره روی اکسیده و 23 تن کنسانتره سرب اکسیده و 432 تن کنسناتره روی سولفوره تولید نموده است.

مقدار فروش کنسانتره روی اکسیده 391 تن می باشد و نرخ فروش با کاهش 24 درصدی نسبت به اسفند ماه به 14916 هزار ریال به ازا هر تن رسیده است. مقدار تولید و فروش کنسانتره روی اکسیده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 61 درصد و 47 درصد کاهش یافته است.

مقدار فروش کنسانتره سرب اکسیده 148 تن و نرخ فروش 49669 هزار ریال می باشد.

کل مبلغ فروش فروردین ماه 13 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 75 درصد رشد نموده است.

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش