عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرما آفرين‌ (لسرما)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/08


چارت روزانه و سناریوی شمارش:

55957d1لسرما.png

 

با توجه به اصلاح مناسب قیمتی سهم به نظر میرسد b با رعایت حد ضرر 245 کف کانال کم کم پایان یافته و شروع یک رشد را داشته باشیم.

مقاومت های مهم: 420-475 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش