عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 8 اردیبهشت ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/02/08


ad102fd970208-1.jpg

1bb9f5a970208-2.jpg

fb07fc3970208-3.jpg

d5502eb970208-4.jpg

9565445970208-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش