عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 5 مرداد ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/05


de98ba7960605-6.jpg

f64f1e8960605-1.jpg

c78ade0960605-2.jpg

3b0b348960605-3.jpg

8801008960605-4.jpg

6475fb4960605-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش