عنـوان تحلیل : عملکرد شرکتهای خودرو سازی خپارس، خودرو، خزامیا ، خساپا و خاور در 5 ماهه امسال چگونه بوده است؟

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/06/06


خودرو

شرکت ایران خودرو با نماد #خودرو گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2121 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 8223 میلیارد تومان رسیده (معادل 35 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 15344 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 25612 میلیارد تومان بوده است .

27036a5خودرو1.jpg

b85fef1خودرو2.jpg

55b8de6خودرو3.jpg

خزامیا

شرکت زامیاد با نماد خزامیا گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 118 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 378 میلیارد تومان رسیده (معادل 24 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1186 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 788 میلیارد تومان بوده است .

 

489a0f5زامیاد1.jpg

c1cb7d0زامیاد2.jpg

خپارس

شرکت پارس خودرو با نماد خپارس گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 536 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2134 میلیارد تومان رسیده (معادل 35 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 4034 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4334 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6168 میلیارد تومان می باشد.

 

 

e09be29خپارس1.jpg

c7c8342خپارس2.jpg

1e5ba69خپارس3.jpg

خاور

شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 29 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 2 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 149 میلیارد تومان رسیده (معادل 8 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1730 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 759 میلیارد تومان بوده است .

 

3f09da4خاور2.jpg

 

f4c31aaخاور3.jpg

خساپا

شرکت خودروسازی سایپا با نماد خساپا گزارش عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1152 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3822 میلیارد تومان رسیده (معادل 32 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 8140 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 9043 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت   برای کل سال مالی 96، مبلغ 11962 میلیارد تومان می باشد.

 

42c2fbdخساپا1.jpg

2653587خساپا2.jpg

 

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش