عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 7 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/07


96d7d42960607-7.jpg

00d96da960607-1.jpg

b9b4f89960607-2.jpg

eef91cb960607-3.jpg

7612308960607-4.jpg

70316e8960607-6.jpg

3cad825960607-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش