عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 11شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/11


b896d39960611-1.jpg

f968383960611-2.jpg

dba5130960611-3.jpg

f5e7178960611-4.jpg

4a03529960611-5.jpg

8558ca4960611-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش