عنـوان تحلیل : گزارش بازاردوشنبه 13 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/13


f2e5c06960613-1.jpg

8aa8625960613-2.jpg

19079eb960613-3.jpg

87c35b6960613-4.jpg

f8151c6960613-5.jpg

85effed960613-7.jpg

4fe8c7c960613-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش