عنـوان تحلیل : گزارش بازارسه شنبه14 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/14


29dc019960614-1.jpg

9d0dfbc960614-2.jpg

ab40629960614-3.jpg

e10d533960614-4.jpg

f087cae960614-5.jpg

65b9850960614-7.jpg

65b9850960614-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش