عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 15 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/15


24b3c69960615-1.jpgea01c27960615-2.jpg

ffdc887960615-3.jpg

c96093d960615-4.jpg

c594051960615-5.jpg

74d86f9960615-7.jpg

3569221960615-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش