عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 19 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/19


2bc1ba8960618-9.jpg

82a8880960618-1.jpg

8771d94960618-2.jpg

bac5ff4960618-3.jpg

f07d12b960618-4.jpg

b97bafd960618-8.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش