عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 20شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/20


cc40be1960620-6.jpg

1e06c61960620-1.jpg

3aa3597960620-2.jpg

fcad5b0960620-3.jpg

50aafa9960620-4.jpg

cfd18e2960620-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش