عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/21


807824a960621-1.jpg

279dcb6960621-2.jpg

e21c719960621-3.jpg

4f5dc29960621-4.jpg

133ef53960621-5.jpg

3b014e1960621-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش