عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 22 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/22


2f43c23960622-6.jpg

ec0c902960622-1.jpg

3c1da10960622-2.jpg

97d0a57960622-4.jpg

80b69ba960622-3.jpg

d037834960622-5.jpg