عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 29 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/29


7be2e68960629-1.jpg

7733d89960629-2.jpg

04f2b16960629-3.jpg

4181749960629-4.jpg

c2b4d76960629-6.jpg

8b41f14960629-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش