عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/10


یک سناریو در ختوقا :

3db07c6ختوقا.png

 

در تکمیل موج C انتظار میرود ختوقا یک رشد را در قالب ریز موج 3 تجربه نماید. حد ضرر سهم 160 لحاظ گردد حمایت سهم 172

 

مقاومت مهم: 220- 280

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش