عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 15 اردیبهشت ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/02/15


 

01539da1.jpg

3c1c16f2.jpg

b8c9ceb3.jpg

2ad96024.jpg

f03081b5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش