عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/16


تکمبا در سناریوی شمارش:

00bb708تکمبا.png

 

حمایت معتبر تکمیا محدوده 580 - 600 می تواند لحاظ گردد پس از تکمیل 3 از ترمینال موج C  انتظار یک رشد موقت در قالب موج 4 از آن میرود.

مقاومت مهم 75-80 را در نظر بگیرید.

و پس از اصلاح بعدی موج 5 در برگشت قیمتی و  شکست مقاومت  سقف الگو میتوان رشد میان مدت سهم را پیش رو داشت.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش