عنـوان تحلیل : گزارش روزانه سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1397/02/18


01539da1.jpg

3c1c16f2.jpg

3feb66f11.jpg

e3fa4ac12.jpg

3fd6e6c13.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش