عنـوان تحلیل : گزارش ماهانه بخش دهم( پارس، کرماشا، فاسمین)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/06/06


پتروشیمی پارس آمار تولید و فروش مردادماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش درماه مذکور 9407 میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به ماه قبل رشد 54 درصدی دارد.

 🔅3640 میلیارد ریال از محل فروش استایرن منومر می باشد. مقدار تولید و فروش استایرن به ترتیب 40380 تن و 55198 تن می باشد. نرخ فروش استایرن منومر با افزایش 18 درصدی نسبت به تیرماه همراه شده است.

🔅مقدار فروش پروپان 56294 و مبلغ فروش 2320 میلیارد ریال می باشد.نرخ فروش پروپان رشد 79 درصدی نسبت به ماه قبل دارد.

 🔅1487 میلیارد ریال از محل فروش اتان و 1705 میلیارد ریال از محل فروش 49 هزار تن بوتان می باشد. نرخ فروش هر تن بوتان نیز رشد 55 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

🔅از ابتدای سال تا کنون 226623 تن استایرن منومر تولید و 223222 تن به فروش رسیده است. مقدار تولید پروپان 343080 تن و مقدار فروش 312715 تن می باشد.

🔅🔅مجموع مقدار تولید محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش اندک 4 درصدی داشته است این در حالی است که مقدار فروش با کاهش 13 درصدی همراه شده است.

🔅مجموع مبلغ فروش در پنج ماهه 33447 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد را نشان می دهد.

 

 

شرکت پتروشیمی کرمانشاه آمار تولید و فروش مردادماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 35681 تن آمونیاک تولید نموده است.

 🔅مقدار تولید اوره 62335 تن و مقدار فروش 87197 تن بوده است. کرماشا در مردادماه 52559 تن اوره صادراتی را به فروش رسانده است و مبلغ حاصل از فروش 1005 میلیارد ریال می باشد.میانگین نرخ فروش اوره صادراتی  19123 هزار ریال می باشد که نسبت به تیرماه با افزایش 34 درصدی همراه بوده است.

🔅مبلغ فروش مردادماه 1257 میلیارد ریال گزارش شده است.

🔅از ابتدای سال تا کنون مقدار تولید آمونیاک بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 180587 تن و مقدار تولید اوره با افزایش اندک یک درصدی 316400 تن و مقدار فروش اوره 280420 تن می باشد.

🔅🔅مبلغ فروش سال جاری با رشد 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3018 میلیارد ریال رسیده است.

شرکت کالسیمین آمار تولید و فروش مردادماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 22254 تن کنسانتره روی خام، 1375 تن کنسانتره روی پخته و 3082 تن شمش روی تولید نموده است.

🔅مقدار فروش شمش روی 1775 تن می باشد و نرخ فروش با رشد 34 درصدی نسبت به تیرماه به 159053 هزار ریال رسیده است.

🔅مبلغ فروش مردادماه بالغ بر 343 میلیارد ریال می باشد.

🔅از ابتدای سال تا کنون 81810 تن کنسانتره روی خام، 25364 تن کنسانتره روی پخته تولید شده است که به ترتیب کاهش 8 و 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

 🔅مقدار تولید شمش روی بدون تغییر 15 هزار تن و مقدار فروش با کاهش 29 درصدی 11240 تن می باشد.
 
🔅🔅مجموع مبلغ فروش در سال جاری 1986 میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 9 درصدی دارد.

 

 

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش