عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 5 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/05


b13866f960705.jpg

f45ed82960705-2.jpg

fa53a14960705-3.jpg

14e5cfc960705-4.jpg

f6230bf960705-6.jpg

c0348e2960705-5.jpg

واحد سرمایه گذاری وآموزش