عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 10 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/10


ee72387960710-1.jpg

7bd8d59960710-2.jpg

93065ff960710-3.jpg

637072b960710-4.jpg

c549cb8960710-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش