عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 11 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/11


28e2795960711-1.jpg

236a35b960711-2.jpg

c2da4fe960711-3.jpg

140d266960711-4.jpg

542b2dc960711-5.jpg

dc60049960711-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش