عنـوان تحلیل : گزارش بازارچهارشنبه 12 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/12


920c3a0960712-6.jpg

2432ad1960712-2.jpg

bda2a7e960712-3.jpg

0ae9b0d960712-4.jpg

963602c960712-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش