عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 15 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/15


 

67d564c960777777.jpg

7dc5634960715-2.jpg

eea31a0960715-3.jpg

26b3b2c960715-4.jpg

1527794960715-5.jpg

3e2352a960715-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش