عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 18 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/18


b77c274960718-1.jpg

37f44e9960718-2.jpg

1f92e60960718-3.jpg

8e94993960718-4.jpg

3e58c4a960718-5.jpg

98b3473960718-6.jpg

e2336fc960718-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش