عنـوان تحلیل : گزارش بازار شنبه 22 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/22


0bfb106960722-7.jpg

600f24a960722-1.jpg

071d714960722-2.jpg

42ac21e960722-3.jpg

4b9f000960722-4.jpg

71a2630960722-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش