عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 24 مهر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/24


cb0afee960724-1.jpg

ee58834960724-2.jpg

ccfe692960724-3.jpg

ff80d22960724-4.jpg

3484fde960724-5.jpg

f357738960724-6.jpg

428867f960724-7.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش