عنـوان تحلیل : گزارش روزانه شنبه 29 مهرماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/07/29


87bbd0d960729-1.jpg

854f4bd960729-2.jpgc0e4380960729-3.jpg

ff9028e960729-4.jpg

8b6ef12960729-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش