عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد مهرماه برخی شرکتهای سرمایه گذاری (وسبحان، ختوقا، ومعادن، سیدکو، والبر، کروی، وتوشه، شفا، وساپا، وخارزم، وسپه، سفارس، وغدیر، دسبحا، پترول، اعتلا، وتوصا، تاپیکو، تیپیکو، وصنعت، خگستر، فارس)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/05


گزارش مهر ماه برخی شرکتهای سرمایه گذاری منتشر شد:

وسبحان

شناسایی 12.6 میلیارد تومان سود فروش کگل، جم، وامید، وصندوق و... و خرید 11.7 میلیارد تومان واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری و 21.6 میلیارد تومان اوراق.

از ابتدای سال مالی تا کنون 1.2 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده که 439 میلیون آن مربوط به مهر ماه و سود تقسیمی فارس و بمپنا بوده است.

ختوقا

شناسایی 525 میلیون تومان سود از فروش الکتریک خودرو شرق.

ومعادن

شناسایی 2.9 میلیارد تومان سود از فروش فملی، خرید 21.8 میلیارد تومان فخاس و ارفع، و 35 میلیارد تومان فولاد سرمد.

سیدکو

شناسایی 5.5 میلیارد تومان سود از فروش وبانک، سمازن، سقاین، سکرما. خرید 2.7 میلیارد تومان سمازن، سقاین، سشمال.

والبر

شناسایی 3.7 میلیارد تومان سود ازفروش سبحان دارو، گروه دارویی سبحان، دفارا و درازک و خرید 2.7 میلیارد تومان درازک و ایران دارو.

کروی

خرید و فروشی نداشته است.

وتوشه

18 میلیارد تومان اوراق خریده و فروش نداشته است.

شفا

خرید و فروشی نداشته است.

وساپا

604 میلیون تومان سود از فروش دالبر شناسایی کرده و خریدی نداشته است.

وخارزم

شرکت در این ماه 111 میلیون تومان سود فروش کچاد و فملی شناسایی کرده و 1.5 میلیارد تومان کگل و دالبر خریده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 37 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 1.2 میلیارد تومان آن مربوط به مهر ماه و سهام فارس می باشد.

وسپه

شناسایی 8.9 میلیارد تومان سود فروش بیمه ملت، اخابر، غبشهر، تاپیکو، باغمیشه و خرید 50 میلیارد تومان کگل، ارتباطات سیار، پارسان، شبریز و زاگرس.

ازابتدای سال مالی تا کنون 157 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده که 1.1 میلیارد تومان آن مربوط به مهرماه و سهام فارس می باشد.

سفارس

شناسایی 2.8 میلیارد تومان سود فروش سخزر، فارسیت اهواز، سرود، ساروم و سیمان نی ریز.

شرکت خریدی نداشته و درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

وغدیر

شرکت در این ماه 4.4 میلیارد تومان سود از فروش پارس، وامید و شبندر شناسایی کرده و 2.1 میلیارد تومان شرکت خارج از بورس خدمات انفورماتیک راهبر را خریداری کرده است و از ابتدای سال مالی تا کنون 692 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است.

دسبحا

شرکت در این ماه 1.7 میلیارد تومان سود از فروش دالبر شناسایی کرده، سهامی نخریده و 47 میلیون تومان درآمد سود سهام از ابتدای سال مالی تا کنون شناسایی کرده است.

پترول

شرکت در این ماه 1.3 میلیارد تومان سود از فروش شلرد شناسایی کرده سهامی نخریده و درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است

اعتلا

شرکت در این ماه 5.6 میلیارد تومان سود از فروش شپنا، وامید و کچاد و ...شناسایی کرده و 15 میلیارد تومان سبحان دارو، کگل، والبر، دالبر، شاملا و... خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 11.5 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که 195 میلیون آن در ماه قبل و از محل سود تقسیمی فارس شناسایی شده است.

وتوصا

شرکت 102 میلیون تومان سود از فروش سرمایه گذاری سبحان شناسایی کرده و 926 میلیون تومان سرمایه گذاری سبحان و صندوق امین یکم را خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

تاپیکو

شرکت در این ماه 1.9 میلیارد تومان سود فروش شپترو و شپاس را شناسایی کرده و 253 میلیارد تومان سهام جم، خراسان، شپدیس، مبین، شفن، پکرمان و شپاس خریداری کرده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

تیپیکو

شرکت 1.2 میلیارد تومان سود از فروش دلر، دشیمی و دزهراوی شناسایی کرده است. 2.7 میلیارد تومان سهام داروپخش، درازک، دپارس، دشیمی و دتولید را خریده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نکرده است.

وصنعت

شناسایی 51.8 میلیارد تومان سود از فروش نفت پارس، شیران، جم، وصندوق، واتی، دجابر و... و  خرید 146 میلیارد تومان اوراق مشارکت در مهرماه.

خگستر

شناسایی 73 میلیون تومان سود از فروش کگل و خرید 79 میلیون تومان کگل در ماه گذشته.

فارس

شرکت فروشی نداشته اما 7.3 میلیارد تومان مبین، بفجر و پارس خریده است. 

وتوسم

شناسایی 26.4 میلیارد تومان سود از فروش فخوز، کگل، شبهرن، وغدیر، خراسان، تاپیکو، جم و... و خرید 44 میلیارد تومان فملی، فولاد، کچاد، کگل، وامید، ومعادن، زاگرس، مبین و ... و 31.4 میلیارد تومان اوراق خزانه.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش