عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد مهرماه نمادهای (شخارک، باما، کبافق، فایرا، فرآور، فسرب)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/05


شرکت فرآوری مواد معدنی ایران گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 650 تن شمش روی تولید و تنها 41 تن به فروش رسانده است. این مقدار کمترین مقدار فروش از ابتدای سال تا کنون می باشد.

🔅نرخ فروش هر تن شمش روی با جهش 5 درصدی نسبت به ماه قبل به 314585 هزار ریال رسیده است.

🔅مجموع تولید در هفت ماهه 4429 تن و مجموع فروش 2857 تن می باشد که به ترتیب کاهش 15 و 33 درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل دارد.

🔅مجموع مبلغ فروش تا پایان مهرماه 635 میلیارد ریال می باشد که با رشد 42 درصدی نسبت به هفت ماهه سال قبل همراه شده است.

 

 

 

معادن بافق ایران گزارش نولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 2154 تن کنسانتره روی و 231 تن کنسانتره سرب تولید نموده است و فروشی نداشته است.

🔅مجموع تولید کنسانتره سرب از ابتدای سال با رشد 16 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1204 و فروش 1057 تن بوده است. مجموع تولید کنسانتره روی با رشد 7 درصدی  11429 تن بوده و فروشی نداشته است.

🔅🔅مبلغ فروش در پایان مهرماه 46 میلیارد ریال می باشد که به دلیل عدم فروش کنسانتره روی با کاهش 84 درصدی همراه شده است. کبافق تنها در خردادماه فروش داشته است.

 

شرکت باما گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 1857 تن کنسانتره سولفور روی، 1909 تن کنسانتره سولفور سرب را به فروش رسانده است. نرخ فروش کنسانتره سولفور روی از 59383 هزار ریال در شهریورماه به 86177 هزار ریال رسیده است.نرخ فروش کنسانتره سولفور روی از 92371 هزار ریال به 86070 کاهش یافته است.باما از ابتدای سال تا کنون 15835 تن کنسانتره سولفور روی تولید و 7374 تن را به فروش رسانده است. همچنین در حدود 750 تن موجودی شمش روی دارد.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش در هفت ماهه بالغ بر 1332 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 50 درصدی داشته است.

 

 

 

 

پتروشیمی خارک گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 57372 تن متانول تولید و 47955 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش متانول با رشد 9 درصدی نسبت به ماه قبل به 31177 هزار ریال رسیده است. مقدار فروش پروپان 13086 تن و نرخ فروش با رشد 10 درصدی نسبت به شهریورماه 45668 هزار ریال می باشد. 22599 تن بوتان را نیز با قیمت 45852 هزار ریال به فروش رسانده است که با رشد 8 درصدی همراه شده است.

🔅مجموع مقدار تولید و فروش متانول در هفت ماهه 347 و 361 هزار تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 12 درصدی داشته است. فروش پروپان و بوتان 4 و 13 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

🔅مجموع مبلغ فروش در پایان مهرماه 19682 میلیارد ریال می باشد که جهش 138 درصدی در مقایسه با 8285 میلیارد ریال فروش هفت ماهه سال قبل دارد.

 

 

شرکت آلومینیوم ایران گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 13163 تن شمش خالص تولید نموده ، 7724 تن را در داخل به فروش رسانده است و 1419 تن را صادر نموده است. نرخ فروش شمش خالص در داخل با رشد 16 درصدی نسبت به شهریورماه از 194304 به 225435 هزار ریال رسیده است و نرخ صادراتی بدون تغییر 176730 هزار ریال می باشد. نرخ فروش شمش بیلت و شمش آلیاژ نیز جهش 15 درصدی نسبت به ماه قبل داشته اند.

🔅در هفت ماهه 84968 تن شمش خالص تولید و 79646 تن را به فروش رسانده است که فروش با کاهش 8 درصدی همراه شده است.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش در پایان مهرماه با رشد 71 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 13582 میلیارد ریال رسیده است.

 

 

شرکت سرب و روی ایران گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود

🔅بر اساس این گزارش در ماه مذکور 139 تن شمش سرب تولید و 179 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش شمش سرب با رشد 10 درصدی نسبت به شهریورماه به 225631 هزار ریال رسیده است.

🔅فسرب همچنین 450 تن شمش روی تولید نموده و فروشی نداشته است.

🔅مبلغ فروش مهرماه 51563 میلیون ریال می باشد.

🔅فسرب در هفت ماهه 2036 تن شمش سرب تولید و 2042 تن را به فروش رسانده است. مقدار تولید و فروش شمش روی 3452 و 1194 تن و 2258 تن موجودی دارد. در مقایسه با سال گذشته مقدار تولید و فروش سرب به ترتیب 25 و 13 درصد رشد داشته است و تولید و فروش شمش روی با کاهش 9 و 60 درصدی همراه شده است.

🔅🔅مجموع مبلغ فروش در پایان مهرماه بالغ بر 627 میلیارد ریال می باشد این عدد در مدت مشابه سال قبل 510 میلیارد ریال بوده است.

 

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش