عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد مهرماه شرکتهای صنعت روانکار(شبهرن، شسپا، شنفت)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/06


گزارش عملکرد مهرماه شرکتهای تولید کننده انواع روانکار

شسپا

شرکت در این ماه 305 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد بیش از ده درصدی را نشان میدهد از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت بیش از 1476 میلیارد تومان فروش داشته است در مدت مشابه سال گذشته فروش شرکت در مجموع 941 میلیارد تومان بوده است.

5638951shespa1970805.jpg

مقدار فروش شرکت در مهرماه 48.418 تن انواع روانکار و محصولات جانبی بوده است در ماه گذشته شرکت 53.141 تن انواع محصولات خود را فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون 356.173 تن محصول فروخته شده است در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش شرکت 430.205 تن بوده است.

02b7eb1shespa2970805.jpg

نرخ فروش انواع روانکار با افزایش قابل توجه 23 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است.

d1ff77cshespa3970805.jpg

شنفت

شرکت رکورد فروش را در این ماه زده و  154 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته رشد 7 درصدی داشته است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 760 میلیارد تومان بوده است در مدت مشابه سال گذشته مجموعا شرکت 431 میلیارد تومان فروخته بود.

5e0700cshenaft1970805.jpg

مقدار فروش شرکت با فرایش 2 درصدی نسبت به ماه گذشته به 25.718 مترمکعب انواع روانکار و محصولات رسیده است مجموع مقدار فروش طی هفت ماهه ابتدایی 171.077 مترمکعب بوده در مدت مشابه سال گذشته شرکت در مجموع 162.861 مترمکعب فروش داشته است.

8f1475bshenaft2970805.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در این ماه با افزایش دو درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بوده است.

243028dshenaft3970805.jpg

شبهرن

شرکت در این ماه 250 میلیارد تومان فروش داشته که رشد قابل توجه 71 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 1172 میلیارد تومان بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 816 میلیارد تومان بوده است.

c8d2088shebehran1970805.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 44 هزار مترمکعب انواع روانکار و محصولات بوده در ماه قبل 20 هزار مترمکعب فروخته بود و در مجموع مقدار فروش به بیش از 246 هزار متر مکعب رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش شرکت در حدود 227 هزار متر مکعب بوده است.

35ccf71shebehran2970805.jpg

نرخ فروش انواع روانکار در مهرماه نسبت به ماه گذشته نزدیک 20 درصد کاهش داشته است و افزایش مبلغ فروش عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش بوده است.

163e73dshebehran3970805.jpg

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش