عنـوان تحلیل : گزارش عملکرد مهرماه برخی نمادهای منتخب ( کاوه، ارفع، شرانل، کپرور)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/08/07


شرانل

شرکت در مهرماه 232 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در ماه گذشته 189 میلیارد تومان بوده و مجموع فروش به 1043 میلیارد تومان طی هفت ماه رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مبلغ فروش مجموعا 657 میلیارد تومان بوده است.

e6fba68sheranol1970807.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 54.523 مترمکعب انواع روانکار و محصولات بوده است در ماه گذشته 53 هزار متر مکعب فروشداشته و مجموع مقدار فروش به 344267 مترمکعب رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 305 هزار مترمکعب بوده است.

e2a352esheranol2970807.jpg

نرخ فروش انواع روانکار نسبت به ماه گذشته رشد حدود 20 درصدی داشته است.

6aaef22sheranol3970807.jpg

ارفع

شرکت در این ماه192 میلیارد تومان فروش داشته است فروش شرکت در ماه پیش 158 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون 1254 میلیارد تومان فروش داشته است. مجموع فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته 563 میلیارد تومان بوده است.

abcecfcarfa1970807.jpg

از لحاظ مقدار فروش، شرکت در این ماه 54831 تن شمش فولادی تماما بصورت داخلی به فروش رسانده است فروش شرکت در ماه گذشته 45750 تن بوده و شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 468753 تن محصول فروخته است. در مدت مشابه سال گذشته شرکت 400012 تن محصول فروخته بود.

f6d381earfa2970807.jpg

نرخ فروش شمش داخلی در این ماه نسبت به ماه گذشته با افزایش روبرو بوده است.

fd892c9arfa3970807.jpg

کاوه

بر مبنای این گزارش شرکت در مهرماه 273 میلیارد تومان فروش داشته است در ماه گذشته شرکت 254 میلیارد تومان فروخته بود و در مجموع از ابتدای سال مالی تا کنون شرکت بیش از 1586 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 825 میلیارد تومان بوده است.

a1caeeckave1970807.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 94664 تن انواع محصولات فولادی بوده است در ماه گذشته شرکت 109 هزار تن محصول فروخته بود و از ابتدای سال مالی تا کنون مقدار فروش شرکت 712239 تن بوده است در مدت مشابه سال گذشته مقدار فروش شرکت 762994 تن بوده است.

41dfb5dkave2970807.jpg

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی در این ماه از ماه گذشته پایینتر است و نسبت به میانگین شش ماه 54  درصد بالاتر بوده است.

6f8ed1ekave3970807.jpg

کپرور

بر مبنای این گزارش شرکت در این ماه 5 میلیارد تومان فروش داشته است. فروش شرکت در ماه گذشته 18.2 میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع فروش به 65.7 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 52.1 میلیارد تومان بوده است.

69630f1kep1980607.jpg

مقدار فروش شرکت در این ماه 7366 تن بوده است در ماه گذشته 26711 تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی تا کنون به 100658 تن رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شرکت 103930 تن فروخته بود.

010bf2fkep2970807.jpg

نرخ فروش محصول در این ماه 687 هزار تومان ثبت شده که طبق گفته شرکت با توجه به قطعي نبودن صورت وضعيت مهرماه سال 97 ، در صورتيکه صورتحساب صادره از سوي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان حاوي تغييراتي در نرخ و مبلغ فروش کنسانتره ذغالسنگ باشد، تغييرات در گزارش فعاليت ماهانه ماه آتي اعمال خواهد شد.

9fab0c1kep3970807.jpg

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش