عنـوان تحلیل : عملکرد برخی شرکتهای سرمایه گذاری در آبان ماه (سیدکو، کروی، وتوصا، والبر، اعتلا، وساپا، پترول)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/03


 

وتوصا

خرید 110 میلیون تومان وصنعت، فروش سهامی انجام نشده و درآمد سود سهامی از ابتدای سال مالی شناسایی نشده است.

 

اعتلا

شناسایی 763 میلیون تومان سود از فروش پارسان، فارس، شبندر، شسپا و... خرید 3.6 میلیارد تومان داسوه، سبحان دارو، داروسازی سبحان، دالبر و... از ابتدای سال مالی تا کنون 11.5 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

کروی

خرید و فروشی نداشته و سودی شناسایی نشده است.

 

والبر

شناسایی 2.2 میلیارد تومان سود از فروش دتولید، سهامی خریداری نشده و درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

وساپا

شناسایی 6.3 میلیارد تومان سود از فروش دالبر، خرید 8.1 میلیارد تومان رمپنا و از ابتدای سال مالی تا کنون 3 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

سیدکو

شناسایی 63 میلیون تومان سود ازفروش سیمان ممتازان کرمان و سیمان کرمان، خرید 130 میلیون تومان سمازن و شناسایی 3.7 میلیارد تومان درآمد سود سهام از ابتدای سال مالی تا کنون.

 

پترول

شناسایی 19.4 میلیارد تومان سود حاصل از فروش کرماشا و جم و خرید 70 میلیارد تومان شلرد از نکات این گزارش بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش