عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای سرمایه گذاری(وغدیر، وخارزم، وپترو، وصندوق، برکت، وتوشه، دسبحا، ورنا، وسپه، وپخش)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/05


وخارزم

شرکت فروشی نداشته و سودی شناسایی نکرده است اما 3.2 میلیارد تومان رتاپ و 307 میلیون تومان اسناد خزانه خریده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 37 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

وپترو

شناسایی 862 میلیون تومان سود از فروش رتکو، وبملت، وتوصا، رمپنا و خرید 2.2 میلیارد تومان etf و شناسایی 366 میلیون تومان درآمد سود سهام از ابتدای سال مالی تا کنون.

 

وصندوق

شناسایی 7.8 میلیارد تومان سود از فروش شپترو، پاسا و خریدی نداشته و از ابتدای سال مالی تا کنون 413 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است.

 

برکت

خرید و فروشی نداشته و درآمدی شناسایی نشده است.

 

وتوشه

خرید و فروشی نداشته و درآمدی شناسایی نشده است.

 

ومعادن

شناسایی 75 میلیارد تومان سود از فروش کگهر، کنور و بکام و خرید 380 میلیارد تومان کگل، کگهر، بکام و صنایع و معادن فلات ایرانیان.

 

دسبحا

شناسایی 3.1 میلیارد تومان سود فروش دالبر و دفارا و خرید 14.6 میلیارد تومان دیران. از ابتدای سال مالی تا کنون 52 میلیون تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

ورنا

شناسایی 3.9 میلیارد تومان سود از فروش ذوب، ومعادن، کچاد، رمپنا و... و خرید 22.3 میلیارد تومان وبملت، رمپنا، زاگرس، شبریز و... در این ماه.

از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

وغدیر

شناسایی سود 118 میلیارد تومانی از فروش کگهر، پارسان، وامید و خرید 10.4 میلیارد تومان پارسان و رتاپ و 12 میلیارد تومان تامین سرمایه نوین.

شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 701 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده است که 9.1 میلیارد تومان آن مربوط به آبان ماه و سود سهام داروسازی دانا، بموتو و توسعه برق گیلان بوده است.

 

وسپه

شرکت 276 میلیون تومان سود از فروش اخابر و بیمه ملت شناسایی کرده و 5 میلیارد تومان کگل، فولاد، کگهر، وامید و... خریداری کرده است.

از ابتدای سال مالی تا کنون 157 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

وپخش

شناسایی 92 میلیون سود از فروش دزهراوی، خریدی نداشته و درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش