عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه برخی نمادهای گروه فلزات اساسی(فولاد، فخوز، فولاژ و فخاس)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/05


گزارش فعالیت ماهانه آبان ماه فولاد

 

شرکت در ماه جاری موفق به فروش 2719 میلیارد تومان از انواع محصولات شده است که این عدد در نوع خود بی نظیر بوده است. مبلغ فروش شرت در مهرماه برابر با 1391 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد نزدیک به 100 درصدی فروش شرکت در آبان ماه نسبت به مهرماه دارد. مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 13920میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 9609 میلیارد تومان بوده است رشد 45 درصدی داشته است.

e6f9fd2فولاد1.jpg

 

 

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 693 هزار تن بوده است. مقدار فروش شرکتدر مهرماه برابر با 382 هزار تن بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 4655 هزار تن رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 4530 هزار تن بوده است رشد 20 درصدی داشته است.

 

ae46de6فولاد2.jpg

 

نرخ های فروش شرکت در آبان ماه  نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بوده است. نرخ فروش محصولات سرد و محصولات پوشش دار شرکت با رشد 21  و 14 درصدی نسبت به ماه گذشته  همراه بوده است.

 

 

گزارش فعالیت ماهانه آبان ماه فخوز

 

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 1311 میلیارد تومان می باشد. این عدد در مهر ماه برابر با 880 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 50 درصدی مبلغ فروش در آبان ماه دارد. همچنین مجموع مبلغ فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 6753 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 68 درصدی همراه بوده است.

 

501cc1bفخوز1.jpg

مقدار فروش شرکت نیز در آبان ماه برابر با 411 هزار تن از انواع محصولات بوده است که این مقدار در مهرماه برابر با 280 هزار تن بوده است. مجموع مقداری فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 2862 هزار رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 7 درصدی همراه بوده است.

 

cb367b2فخوز2.jpg

نرخ فروش اسلب داخلی در آبان ماه برابر با 3529 بوده است که نسبت به مهرماه رشد 5 درصدی داشته است. همچنین نرخ فروش بلوم و بیلت صادراتی نیز در ابان ماه 4120 بوده است که نسبت به ماهر ماه رشد 2 درصدی داشته است. نرخ فروش گندله نیز برابر با760 تومان بوده است.

 

 

 

گزارش فعالیت ماهانه آبان فخاس

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 472 میلیارد تومان بوده است که این عدددر مهر ماه برابر با 263 میلیارد تومان بوده است، همچنین مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد 1843 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد 74 درصدی داشته است.

 

f00b89eفخاس1.jpg

 

مقدار فروش شرکتدر آبان ماه برابر با 133 هزار تن از انواع محصولات بوده است که این عدد در مهرماه برابر با 73 هزار تن بوده است که حاکی از رشد 81 درصدی فروش است. همچنین مجموع فروش شرکت در 8 ماهه به عدد رقم 675 هزار تن رسیده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 736 هزار تن بوده است با کاهش همراه بوده.

 

5dbb7eeفخاس2.jpg

 

نرخ فروش محصولات در آبان ماه نسبت به ماه گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.

 

گزارش فعالیت ماهانه فولاژ

 

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 199 میلیارد تومان بوده است. که نسبت به ماه گذشته که 151 میلیارد تومان بوده است با رشد همراه شده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 8ماهه نخست سال برابر با 1101 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که 611 میلیارد تومان بوده است با رشد 80 درصدی همراه بوده است. 

e9d6814فولاژ1.jpg

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با 38 هزار تن از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته که 30هزار تن بوده است با رشد 23 درصدی همراه بوده است. همچنین مجموع مقدار فروش شرکت در 8 ماهه نخست سال برابر با 274 هزار تن بوده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 262 هزار تن بوده است که نشان از رشد 4 درصدی دارد.

b58b889فولاژ2.jpg

نرخ فروش محصولات در ماه جاری به طور میانگین نسبت به ماه گذشته با رشد 7 درصدی همراه بوده است.

 

f0d415fفولاژ3.jpg

68cc20bفولاژ4.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش

بهاره حیدری مقدم