عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد آبان ماه چند نماد سرمایه گذاری (شفا، تیپیکو، گوهران، وصنعت، خبهمن، وتوسم، تاپیکو)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/09/06


شفا

سود و زیانی شناسایی نشده است. 740 تومان داسوه و 5.8 میلیارد تومان داروسازی دانا خریداری شده است. درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

تیپیکو

شناسایی 2.7 میلیارد تومان سود از فروش دلر و دزهراوی و خرید 563 میلیون وپخش، دلر و درازک و خرید 12.7 میلیارد تومان کلرپارس. از ابتدای سال مالی تا کنون درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

گوهران

شناسایی 4.6 میلیارد تومان سود از فروش وامید، فخوز، افرانت، اوراق و ... و خرید 16.8 میلیارد تومان وغدیر، واحیا، فملی، فباهنرو... شناسایی 41.2 میلیارد تومان درآمد سود سهام از ابتدای سال مالی تا کنون.

 

وتوسم

شناسایی 59.3 میلیارد تومان سود از فروش درازک، فخوز، وغدیر، پارس، شوینده، شکربن و... و خرید 13.5 میلیارد تومان شاراک، شبهرن، زاگرس، فایرا، مبین و... و 14 میلیارد تومان اسناد خزانه.

از ابتدای سال مالی تا کنون 103 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

تاپیکو

در این ماه فروشی نداشته و سودی شناسایی نکرده است و 85.3 میلیارد تومان سهام جم، خراسان، مبین، پارس، پکرمان، شفن خریداری کرده است. درآمد سود سهامی شناسایی نشده است.

 

وصنعت

شناسایی 16 میلیارد تومان سود از فروش شپدیس، شکلر و خرید 34.5 میلیارد تومان اوراق، دالبر، دارویی سبحان، دتولید در این ماه و از ابتدای سال مالی تا کنون 10.5 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است که 9.2 آن مربوط به آبان ماه و سود شکلر و وعتبار می باشد.

 

خبهمن

شناسایی 71 میلیون تومان سود از فروش خریخت، خریدی نداشته و از ابتدای سال مالی تا کنون 19 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی شده است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش